Personal menu
Search
You have no items in your shopping cart.

KVKK

T TURKEY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

 

KULLANICI / ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin işlenmesine yönelik T TURKEY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“GLOBTAN”) olarak www.globtan.com adresli internet sitemiz aracılığıyla işlenen verilere yönelik kullanıcılarımızı aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. İşbu metinde belirtilen Veri Sorumlusu, 8151074260 vergi numarası ile kayıtlı, “ALTUNİZADE MAH. KISIKLI CAD. NO: 28 İÇ KAPI NO: 6 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL“ adresinde mukim T TURKEY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ dir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINDAKİ YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz; otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE AKTARIM

GLOBTAN, mevzuat kapsamında düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirirken ya da www.globtan.com internet sitesindeki faaliyetlerini gerçekleştirebilmek, müşterilerine ve kullanıcılarına hizmet verebilmek adına kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz GLOBTAN tarafından;

İnternet sitesinin kullanımının sağlanması, üyelik kaydının oluşturulması, internet sitesinin optimizasyonunun sağlanması, kullanıcı memnuniyetinin arttırılması, istatistiki verilerin elde edilmesi, geliştirmelerin gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyulan güncellemelerin tespit edilmesi ve buna uygun olarak hazırlanması, çerez politikalarının belirlenmesi amacı ile ad-soyad, kimlik numarası, uyruk, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, telefon numarası, e-posta adresi, cihazlara ait IP adresi gibi kişisel verileri Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, GLOBTAN yazılım departmanı personeline ve amirlerine,  GLOBTAN yöneticilerine, GLOBTAN‘ın bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşlar ile ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, istatistik verileri elde etmek adına 3.kişi ve kurumlara, idari makamlara, kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır. Yine GLOBTAN ’ın yurtdışı faaliyetleri ve/veya yurtdışından alınan hizmetlerin ifası nedeniyle ilgili verileri (ilgili yabancı kurum ve kuruluşlarla paylaşımın kaçınılmaz olduğu durumlarda) yurtdışına aktarılabilir.

 

VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman GLOBTAN’a başvurarak aşağıdaki bilgileri talep etme hakkınız mevcuttur;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin başvurunuzda;

 1. Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise el yazısı (ıslak) imzanızın,
 2. Vekil vasıtasıyla yapılması halinde; vekilin adı, soyadı, imzasının bulunduğu dilekçe ile birlikte bu işlemi yapabileceğine dair özel yetkiyi kapsayan vekaletname aslı veya onaylı sureti,
 3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa yabancı kimlik numaranızın,
 4. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 5. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numaranızın,
 6. Talep konunuzun (sade, açık ve anlaşılır ifadelerle),

bulunması zorunlu olup bulunması halinde konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuzu aşağıda bulunan yöntemlerden herhangi birini tercih ederek gerçekleştirebilirsiniz:

Başvurularınızı;

 1. İşbu aydınlatma beyanının ekinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “ALTUNİZADE MAH. KISIKLI CAD. NO: 28 İÇ KAPI NO: 6 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL “ adresinde mukim T TURKEY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adresine iletilmesi vasıtası ile yapabilirsiniz.

 

 1. Yine aynı şekilde başvurularınızı, [email protected] adresine göndereceğiniz ileti vasıtası ile iletebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak GLOBTAN’a iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular GLOBTAN tarafından reddedilecektir.

GLOBTAN’ın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

 

 

T TURKEY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KVKK BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.

 

 1. Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan T TURKEY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“GLOBTAN”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda “yazılı” olarak GLOBTAN’ a yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

 1. “ALTUNİZADE MAH. KISIKLI CAD. NO: 28 İÇ KAPI NO: 6 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL “ adresinde mukim T TURKEY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adresine iletilmesi vasıtası ile yapabilirsiniz.

 

 1. Yine aynı şekilde başvurularınızı, [email protected] adresine göndereceğiniz ileti vasıtası ile iletebilirsiniz.

 

 1. GLOBTAN ’a iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin GLOBTAN’ a ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. GLOBTAN’ ın vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

 

 1. Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

 1. GLOBTAN’ ın başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

 

 1. Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri

İsim:

 

Soyisim:

 

T.C. Kimlik No:

 

Telefon No:

 

E-posta:

 

Adres:

 

 

 

 

 

 1. Başvuru Sahibinin GLOBTAN ile Olan İlişkisi

Lütfen GLOBTAN  ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri,kullanıcı, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

     Müşteri

     Çalışan Adayı

     Eski Çalışan

     Eski Stajyer

     İş Ortağı

     Üçüncü Taraf Firma Çalışanı

Diğer:……………………………………....

…………………………………………………

GLOBTAN  içerisinde kişisel verilerinizi toplayan Birim (Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte,

 belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı sonuçlandırılabilecektir.):

…………………….........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***Eski çalışansanız lütfen aşağıdak kısımları doldurunuz.

 

Çalıştığınız yıllar:…………..

……………………………...

Çalıştığınız birim:…………..

……………………………...

***Çalışan adayıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

İş başvurusundabulunduğunuz tarih:……….......

İş başvurusunun yapılış şekli:………………………..

……………………………...

***Üçüncü taraf firma çalışanıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

Çalıştığınız firmanın unvanı:…………………………………….

Çalıştığınız pozisyon:……….

……………………………….

    
     

 

 1. Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 1. Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem

Adresime gönderilmesini istiyorum

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

(e-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)

Elden teslim almak istiyorum

(vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetki belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

 

İşbu form, GLOBTAN  ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, GLOBTAN tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için GLOBTAN tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde GLOBTAN, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı soyadı               :

Başvuru tarihi :

İmza                      :